User — «Gryndyl»

Profile Data

  • Nick: Gryndyl
  • Karma: 2
  • City: Hong Kong
  • Country: Hong Kong
  • Mugs (total): 21 of 7679 — 0%
  • Mugs (trading): 0
  • Mugs (wanted): 0

User's Tags

08 Icon Edition Mini (1/156), 94 (1/317), Beijing (2/24), Black (1/89), Brasil (1/7), Chengdu (1/10), China (16/952), China 4 (1/2), Collectors Series (1/303), Dongguan (1/7), Foshan (1/6), Hong Kong (2/35), Kaohsiung (1/12), Macau (1/13), Macy\'s Brazil (1/1), Mini Mugs (1/207), New York (1/89), Relief (1/135), Shanghai (2/40), Shenyang (1/6), Shenzhen (1/8), Shijiazhuang (1/3), Taichung (1/18), Tainan (1/15), Taipei (1/98), Taiwan (4/827), Tianjin (1/8), USA (1/2529), Xiamen (1/5)

Mug Collection (21 mugs)

Karma: 9 Added by chopchop 7 Comments

Karma: 1 Added by Wumme0815 0 Comments

Karma: 9 Added by R.J. 1 Comments

Karma: 6 Added by Lucky 1 Comments

Karma: 6 Added by Lucky 1 Comments

Karma: 13 Added by Lucky 0 Comments

Karma: 6 Added by Lucky 1 Comments

Karma: 7 Added by Lucky 2 Comments

1 2 3